تبلیغات
انگیزش - ادامه نمونه تستهای تئوری مدیریت رضائیان(4)

امروز:

ادامه نمونه تستهای تئوری مدیریت رضائیان(4)

-مجموعه وظایفی كه رفتار و فعالیت سازمان را در مسیر هدف تنظیم ،‌تصحیح ،‌تقویت و راهنمایی می كند چه نامیده می‌شوند ؟

 الف. سازمان                       ب. مدیریت                    ج. مدیر                       د. گروه

2- كدام سطح از مدیران مستقیماً مسئو ل تولید  كالاها و خدمات هستند؟

 الف. مدیران میانی‌                 ب. مدیران وظیفه ای         ج. مدیران عملیاتی         د. مدیران عالی

3- كدامیك از گزینه های‌زیر برای‌مدیران عالی‌سازمان كه باید اهداف وسیع و برنامه های‌بلند مدت سازمان را برای‌آینده طح ریزی‌كنند ،‌ضروری‌ است؟

 الف. مهارت ادراكی‌               ب. مهارت انسانی              ج . مهارت فنی‌              د. مهارت تصمیم گیری

4- كدامیك از گزینه های‌زیر نقشهای‌تصمیم گیری‌مدیر را شامل می‌شود؟‌

 الف. آگاهی‌دهنده – توزیع كننده- سخنگو

 ب. نوآور- آشوب زدایی‌- تخصیص دهنده منابع- مذاكره كننده

 ج. تشریفاتی‌- رهبری‌- رابط

د. آگاهی‌دهنده- آشوب زدایی‌- رابط

5-تیلور با استفاده از كدامیكاز گزینه های‌زیر شیوه های‌سر پرستی‌و خستگی‌از كار را تجزیه و تحلیل ، و حركاتی‌را كه موجب كاهش تولید می شود را حذف كرد؟

 الف. مطالعه انگیزه های فردی‌                                  ب. مطالعه سرپرستی‌تخصصی‌

 ج. مطالعه زمان حركت                                           د. مطالعه انگیزه های‌گروهی‌

6- كدامیك از گزینه های زیر به عنوان اصول مدیریت علمی‌به شمار می رود؟

 الف. محدود كرد ن تولید بجای‌حداكثر كردن تولید

 ب. گزینش علمی كاركنان و آموزش و تربیت آنان برای‌اجرای‌وظایف خود

 ج. مسئولیت شخصی‌افراد برای انتخاب شغل و پرورش خود بر اساس تجربیات

 د. هماهنگی كار بین مدیران و كاركنان تا برای بهبود روشها گامهای‌مثبت بردارند

7- كدامیك ا زاصول مدیریت فایول به معنای‌آنست كه هر عضو سازمان فقط باید از یك مقام بالاتر دستور بگیرد و در برابر او مسئول باشد؟

 الف. وحدت جهت                  ب. وحدت فرماندهی‌                  ج. انضباط                   د. نظم

8- استفاده از كارآمد ترین وسیله برای‌نیل به اهداف سازمانی‌به كدامیك از مشخصه های‌مدیریت بر روكراتیك اشاره دارد؟

 الف. اختیار شغلی‌                 ب. قوانین و مقررات                 ج. اختیار عقلانی‌- قانونی   د. منطقی‌بودن (عقلانیت)

9- كدامیك از گزینه های زیر در نهضت روابط انسانی‌نادیده گرفته شده است؟

 الف. كل سازمان و ارتباط آن با مدیریت                                  ب. كل سازمان رسمی‌و روابط آن با محیط اجتماعی‌

ج. اجزای‌سازمان و ارتباط آن با محیط اجتماعی‌                          د. تغییر در ساختار سازمان و رابطه آن با محیط اجتماعی‌

10- در مفهوم سازمانی ، سیترژی به كدامیكاز گزینه های زیر اشاره دارد؟

 الف. مجموعه ای‌از اجزاء است كه با ارتباط و پیوند متقابل یك واحد كل را تشكیل می‌دهند و نقش معینی‌را ایفا می كنند

ب. با محیط خود دارای تعامل هستند و از محیطشان تأثیر می‌پذیرند

ج. اگر تخشههای‌جداگانه در درون یك سازمان با هم همكاری و كنش متقابل داشته باشد، كارائی‌آنها بیش از زمانی‌است كه در یك به تنهایی‌عمل می كنند.

د. تغییر در یك از این  عوامل ، محیطی‌می‌تواند باعث تغییراتی در سیستم شود.

11-  كدامیك ا زگزینه های‌زیر كلید كنترل سیستم است؟

 الف. باز خورد             ب. مرز سیستم                ج .محیط سیستم            د. سیترژی‌

12- نگرش اقتضایی‌مستلزم پرورش كدامیك از مهارتهای‌زیر می‌باشد؟

 الف. مهارت ادراكی       ب. مهارت انسانی‌             ج. مهارت فنی‌             د. مهارت تصمیم گیری‌

13- در نگرش اقتضایی‌بهترین راه حل برای مسائل مدیریتی جزء كدامیك از گزینه های‌زیر است ؟

 الف. پاسخ به خصوصیات منحصر به فرد موقعیتی‌كه مدیر با آن مواجه است.

 ب. درك عواطف و انتظارات كاركنان و مدیران

 ج. درك جنبه اجتماعی‌سازمان

 د. متناسب با مورد عام بهترین اقدام را انجام دادن

14- كدامیك از گزینه های‌زیر به عنوان خصوصیات سازمانهای‌نوع آمریكایی‌(A) است؟

 الف. استخدام مادام العمر – تصمیم گیری مشاركتی‌- مسئولیت فردی‌- كل گرایی‌

 ب. استخدام كوتاه مدت – تصمیم گیر‌ی فردی‌- مسئولیت فردی – جزگرایی‌

 ج. استخدام مادام العمر – تصمیم گیری مشاركتی‌ - مسئولیت جمعی‌- جز گرایی‌

 د. استخدام مادام العمر- تصمیم گیر‌ی فردی‌- مسئولیت جمعی‌- كل گرایی‌

15-كدامیك از گزینه های‌زیر در باره تصمیم های برنامه ریزی‌نشده درست است؟

 الف. این تصمیم ها با مسائل غیر معمول و استثنایی‌ و بد ساختار سر و كار دارد

 ب. این تصمیم ها مستلزم قضاوت شخصی‌مدیران و بصیرت می‌باشند

 ج. این تصمیم ها بر اساس روشها ، قوانین و یا خط مشی‌ها اتخاذ می‌شوند

 د. این تصمیم ها كمتر به بینش و بصیرت و قضاوت شخص مدیر نیاز دارد

16- در شرایط مخاطره ، معیار تصمیم گیری‌در كدامیك از گزینه های‌زیر اشاره شده است؟

 الف. حد اكثر حد اكثرها          ب. حداكثر حد اقل ها         ج. ارزیابی بدیلها               د. ارزش مورد انتظار با احتمال یكسان

17- هریرت .ا ِ. سایمون در حمایت از مد ل اداری خود كدمیك از عوامل زیر را برای‌تصمیم گیر‌ی‌واقعی‌ارائه داد؟

 الف. عقلانیت محدود           ب. ایجاد بدیلها                  ج. ارزیابی‌ بدیلها             ج. تعریف مسئله

18- كدامیك از گزینه های‌زیر یكی از ابزارهای‌كمی تصمیم گیری‌است كه به مدیران كمك می‌كند كه نتایج احتمالی‌دو یا تعداد بیشتری‌از بدیلها را كه با توجه به شرایط متفاوت آینده می‌توانند اختلاف داشته باشند، با هم مقایسه كنند؟

الف.ماتریس سود                                                 ب. تجزیه و تحلیل تقطه سر به سر

 ج. درخت تصمیم                                               د. ارزیابی‌نتایج و فراهم آوردن باز خورد

19- كدامیك از گزینه ها‌ی زیر از مزایای‌تصمیم گیری‌ گروهی‌تسبت به تصمیم گیری‌فردی‌است؟

 الف. فشار برای‌هماهنگی‌     ب. تولید بدیلهای‌بیشتر         ج. صرف وقت          د. تسلط اقلیت

20- در كدامیك از روشهای‌زیر اصلاح عقاید بوسیله دیگران تشویق می‌شود؟

الف.تراوشات آزاد فكری‌        ب. گروه اسمی‌                 ج. دلفی                د . ملاقاتهای‌الكترونیكی‌

21- كدامیك از گزینه ها بطور دقیق تعیین می‌كند كه سازمان كجا می‌خواهد برود و به چه چیزی‌باید برسد؟

 الف. مأموریت سازمانی‌     ب. هدفهای‌سازمانی‌            ج. برنامه ریزی‌سازمانی‌      د. چهارچوبهای‌زمانی‌برنامه

22- كدامیك از گزینه های‌زیر در مورد هدفهای‌كوتاه مدت صحیح است ؟

 الف. هدفهای‌كوتاه مدت نتایجی هستند كه كل سازمان برای‌رسیدن به آن تلاش می‌كند

 ب. هدفهای‌كوتاه مدت نتایجی هستند كه از طریق واحدها و مشخصه های‌سازمانی تحقق می‌یابد

 ج.  هدفهای‌كوتاه مدت نتایجی هستند كه باید بوسیله بخشهای‌مختلف به آن نایل گشت

 د.  هدفهای‌كوتاه مدت نتایجی هستند در جهت به حداكثر رساندن سود

23- برنامه ها د رهر سطح چه وظیفه ای‌را انجام می‌دهد؟

 الف. ابزاری‌برای‌كسب هدفهای‌تعیین شده در سطح های‌پایین تر هستند      ج.شناخت و تأمین نیازهای‌مشتریان را به عهده دارند

 ب. به نوبه خود هدفهایی‌برای‌برنامه های‌سطح بالاتر ارائه می‌دهند           د. به نوبه خود هدفهایی‌را برای‌برنامه های‌ سطح پایین تر ازائه می‌دهند

24-در صورت تحقق كدامیك از شرایط زیر افراد برای‌تعهد نسبت به هدفها گرایش بیشتری‌از خود نشان خواهند داد و در حقیقت تعهد تحكیم خواهد شد؟

 الف. برای‌عملكردشان وعده پاداش بگیرند و به این ترتیب برانگیخته شوند

 ب. زمان زیاد تری‌نسبت به تحقق اهداف اختصاص می‌دهند

 ج. هماهنگی‌داشته باشند

 د. د رتصمیم گیریها  مشاركت داشته باشند

25- مدیریت بر مبنای‌هدف بوسیله كدامیك از افراد زیر طرح شده است؟ 

 الف. ماكس وبر           ب. پیتر اف. دراكر          ج. گری‌دسلر                د. بووی‌

26- در كدامیك از مراحل فرایند مدیریت بر مبنای‌هدف مدیران به دقت تعیین می‌كنند كه چگونه هدفهای‌فردی و گروهی‌تحقق خواهد یافت ؟

 الف. تعیین هدفها          ب. بر نامه ریزی‌            ج. اجرای‌برنامه ها       د. ارزیابی‌ عملكرد

27- كدامیك از از واژه هایی كه در تشكیل شبكه پرت (PERT) تعریف شده اند ،‌محتاج هزینه یا زمان نمی‌باشد و در شبكه به صورت یك دایره (C)نشان داده می‌شود؟

 الف. رویداد               ب. فعالیت                   ج. مسیر بحرانی‌           د. هدف

28- كدامیك از گزینه های‌زیر نشان دهنده مسیر بحرانی‌شبكه است؟

D

B

A

                                                                                             5روز                 5روز

G

S

                                                                 7روز                                                                             6روز

F

‌                                       3روز                                                        10روز           6روز

E

C

                                                6روز                                                                                  9روز

                                                                                               4روز

الف. SABCDG          ب.SCDG                ج.SABCEFG                د.SABDG

29- دست بندی‌افراد و وظایف موجب تحقق كدامیك از گزینه های‌زیر می شود؟

 الف. سلسله مراتب       ب. واحد سازی          ج. تقسیم كار            د. هماهنگی‌

30- كدامیك از گزینه های‌زیر محل پستها ،‌واحدها و وظیفه ها را در سازمان نشان می‌دهد؟

 الف. نمودار سازمانی        ب. ساختار سازمانی‌               ج. واحدسازی‌               د. تقسیم كار

31- در كدامیك از گزینه های‌زیر واحد های‌صف و ستاد د رداخل پروژه ها به هم نزدیك می‌شوند و با نوعی‌همبستگی‌گروهی‌به كار خود ادامه می دهند؟

الف. سازمان ماتریسی‌      ب. سازمان با گروه های‌متداخل     ج. ‌سازمان ا دموكراسی     د. سازمان بوروكراسی‌

32- ساختار سازمانی‌با حیطه نظارت چه نوع نسبتی‌دارد ؟

 الف. معكوس               ب.مستقیم                                ج. رسمی‌                     د. غیر رسمی

33- كدامیك از دلایل برای‌برتری‌سطوح بیشتر (حیطه نظارت محدود تر ) توسط سازمانها ارائه شده اند؟

 الف . ارتباطات بهتر و ساده تر                                    ج.به طور ضروری‌پرورش مدیران بیشتر

 ب.اتخاذ بهتر تصمیم ها                                              د. عدد سر پرستان كمتر و در نتیجه هزینه اداری‌كمتر

34- وظیفه اصلی‌كدام یك  از گزینه های‌زیر،‌هماهنگی‌و طراحی‌عملیات است و به طور مستقیم با بالاترین مقام اجرایی‌سازمان ارتباط دارند؟

 الف. ستاد عمومی‌            ب. ستاد شخصی‌                    ج. ستاد تخصصی‌              د. ستاد نظارتی‌

35- در نظریه های‌ابتدایی‌انگیزش كدامیك از گزینه های‌زیر به عنوان خط مشی‌الگوی‌منابع انسانی‌به شمار می‌رود؟

 الف. مدیر باید برای‌هر كارگر احساس مفید و مهم بودن ایجاد كند

 ب. مدیر باید ازمنابع انسانی‌كه كمتر استفاده شده است بهره گیرد

ج.مدیر باید واظایف را به عملیات ساده تكراری‌كه به آسانی‌آموخته شود تقسیم كند.

36-كدامیك از دانشمندان زیر معتقد است كه نیازها اكتسابی‌ یا آموختنی‌هستند و افراد در طول زندگی‌خود آنها را می‌آموزند؟

 الف. مازلو                  ب. آرجریس                          ج. آلدر فر                     د. مك كلی‌لند

37- در كدامیك از سبكهای‌مدیریت به نیازهای‌افراد برای‌ایجاد روابطی كه نتیجه آن بوجود آوردن محیطی راحت و دوستانه در سازمان و سرعت كار است ، توجه جدی‌می‌شود؟

 الف. مدیریت باشگاهی‌       ب. مریریت بی‌خاصیت          ج . مدیریت گروهی‌         د. مدیریت میانه رو

38- بر اساس نظریه اقتضایی‌ در صورتی كه موقعیت بسیار نامطلوب باشد ، كدامیك ازسبك های‌رهبری‌اثر بخش است؟

 الف. رابطه مدار              ب. مشاركتی‌                       ج. وظیفه مدار               د. متقاعد كننده

39- در كدامیك از شبكه های‌ارتباطی ذیل اطلاعات فقط بین افراد انتخاب شده در گردش است؟

 الف. شبكه خوشه ای‌        ب. شبكه تصارفی                    ج. شبكه تابشی‌               د. شبكه رشته ای

40- كدام گزینه زیر از موارد تأثیر اطلاعات در تصمیم گیری‌استراتژیك بحث می‌كند؟

 الف. ایجاد وفاداری‌بیشتر                                            ب. تبدیل داده ها به اطلاعات

 ج. داده های‌آماری‌                                                    د.  حسابرسی‌عملیات

  زمان پاسخ گویی‌: تستی و تكمیلی‌ 50 دقیقه                                                           نام درس : مبانی‌سازمان و مدیریت                                     تعداد سؤال : تستی‌  40 تكمیلی‌

 


نوشته شده در : چهارشنبه 25 شهریور 1388  توسط : sheri yekta.    نظرات() .

What is a heel lift?
شنبه 11 شهریور 1396 12:01 ب.ظ
You really make it seem so easy with your presentation but
I find this matter to be actually something that I think I would never understand.
It seems too complex and extremely broad for me.
I am looking forward for your next post, I'll try to get the hang of it!
Kathaleen
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 06:11 ق.ظ
If you are going for finest contents like I do, just pay a visit this web site everyday since it presents quality contents, thanks
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر