تبلیغات
انگیزش - سوالات مبانی سازمان و مدیریت رضائیان (2)

امروز:

سوالات مبانی سازمان و مدیریت رضائیان (2)

-كدام یك از گزینه های‌زیر از گرههایی به شمار می‌روند كه با پیگری‌اهداف سازمانی‌از بیرون بر سازمان اثر می گذارد ؟

 الف.هیأت مدیره               ب. صاحبان مقام                 ج.اتحادیه های‌كارگری‌                  د. عوامل اقتصادی‌

2- كدام یك از گزینه های‌ زیر كاركنانی‌را با مهارتهای‌ویژه در یك زمینه خاص سرپرستی‌می‌كند؟

 الف. مدیر عمومی‌            ب. مدیر وظیفه ای‌               ج. مدیر عالی‌                            د. مدیر عملیاتی

3- كدام یك از گزینه های‌ زیر توانایی تحلیل موقعیت و تعیین ریشه مسائل و تدوین برنامه مناسب را به مدیر می‌دهد؟درستترین گزینه را انتخاب كنید.

 الف. مهارتهای‌انسانی‌         ب. مهارتهای‌فنی‌                  ج. مهارتهای‌مدیریتی‌                  د. مهارتهای‌ادراكی

4- وقتی‌هدفها تعیین ،‌برنامه ها تنظیم ،‌چارچوب سازمان طراحی،‌و افراد مورد نیاز منصوب شدند مدیر برای‌اطمینان از اجرای‌دولت و به موقع همه  كارها كدام گزینه را اجرا می‌كند؟

 الف. برنامه ریزی‌            ب. نظارت                         ج. سازماندهی‌                          د. هدایت

5- كدام یكاز گزینه های زیر درستترین تعریف را از ((نقش)) ارائه می دهد؟

 الف.نقش عبارتست از رفتاری كه از شخصی‌ك ه پستی‌ر ا اشغال كرده است انتظار می‌رود.

 ب. نقش عبارتست از رفتاری ‌كه هنگام اجرای وظیفه رهبری از مدیر انتظار می رود .

 ج. نقش عبارتست از رفتاری ‌كه از شخصی كه مدیر سازمان است انتظار می‌رود .

 د. نقش عبارتست از رفتاری كه از گروهها در یك واحد اجتماعی‌انتظار می‌رود .

6- كدام یك از گزینه های‌ زیر از اصول مدیریت علمی‌به شمار می‌آید.

 الف. همكاری‌صمیمانه مدیریت با كاركنان برای اطمینان از اجرای‌كارها بر اساس اصول علمی‌

 ب. بررسی‌و اندازه گیر‌ی حركات فیزیكی و حذف حركات زاید برای كاهش هزینه تولید.

 ج. مسئولیت كار كنان برای انتخاب شغل و پرورش خود به بهترین وجه ممكن

 د. پرورش و ترغیب هر یك از كاركنان د رجهت كسب حداكثر كارآیی‌

7- كدام یك از اصول مدیریت در نظریه مدیریت اداری ‌موجب می‌شود كه هر فرد در زمینه كار خود مهارت نسبتا ً‌زیادی‌كسب كند و در نتیجه میزان تولید اقزایش یابد؟

 الف. اختیار                                                         ب. اولویت منافع عمومی بر منافع فردی‌

 ج. ثبات شغلی‌و استخدامی‌                                         د. تقسیم كار

8- در دوره دوم مطالعات ها ئورن كدام یك از گزینه های زیر به عنوان عامل افزایش بهره ور‌ی شناخته شد؟

 الف. گروههای‌غیر رسمی‌       ب. نیازهای‌اقتصادی‌           ج. روحیه بالا                        د. انگیزه زیاد

9- كدام یك از گزینه های زیر تعریف مدیریت عملیاتی است ؟

 الف. نگرش كمی‌كه مدلهای‌ریاضی‌را در موقعیتهای‌مختلف مدیریتی‌به كار می‌برد.

 ب. نگرش مدیریتی كه شیوه های‌كمی‌را برای‌افزایش بهره ور‌ی و كارآیی‌در تولید كالا ها و خدمات به كارمی‌برد .

 ج.نگرشی‌كه بهترین طریق برای وحدت بخشیدن به مفاهیم و نظریه های‌مدیریت و دستیابی‌به نظریه ای‌جامع است .

 د. نگرشی‌كه اطلاعات را جمع آوری‌و پردازش می‌كند و آن را در اختیار مدیران قرار می‌دهد.

10- كدام یك از گزینه های‌زیر ترتیباتی‌ است كه موجب می‌شود سیستم به طور دائم اطلاعات لازم را در باره چگونگی‌بازده به دست آورد و چنانچه                                                                                                                               ‌                                                                             1

نتیجه حاصل با معیار های مورد نظر تطبیق نداشته باشد در جهت جلوگیری از انحراف سیستم اقدام شود؟

 الف. بازخورد                   ب. جریان سیستم                  ج.هم افزایی                      د. مرز سیستم

11- در كدام یك از گزینه های ‌زیر بهترین راه حل برای‌مسایل مدیریتی راه حلی‌است كه به خصوصیات منحصر به فرد كه مدیر با آن مواجه است پاسخ دهد ؟

 الف. نگرش سیستمی‌             ب. نگرش اقتضایی‌              ج. نگرش كمی                د. ننگرش علمی‌

12- در كدام یك از گزینه های‌زیر بر مسئولیت و تصمیم گیری‌ فردی تأكید می ‌شود ،و تعهدی‌برای‌استخدام بلند مدت افراد وجود ندارد؟

 الف. سازمانهای نوعJ (ژاپنی‌)                                      ب.سازمانهای‌نوع A (آمریكایی‌)

 ج. سازمانهای نوع Z                                                 د.سازمانهای‌اقتضایی‌

13- در شرایط اطمینان در كدام یك از گزینه های زیر عامل مهم در تصمیم گیری‌به شمار می‌رود ؟

 الف. ارزش مورد انتظار                                           ب. شیوه حداكثر حداكثرها

 ج. تعیین معیار برای تصمیم                                        د. شیوه حداكثر حداقلها

14- كشاورزی‌در شرایط عدم اطمینان برای‌تصمیم گیری‌ قرار دارد ولی‌مجبور است برای‌كشت بهاره خود تصمیم بگیرد .میزان برداشت او از كشتهای مورد نظر به میزان بارندگی‌بستگی‌دارد . با استفاده از جدول زیر ، و در صورت بد بینی‌نسبت به وضعیت مجری‌او چه تصمیمی‌اتخاذ می‌كند كه بیشترین برداشت را در شرایط بد بینی‌داشته است ؟

                 شرایط محیطی‌

راه حلها

 میزان محصول 

در بازندگی‌كم

میزان محصول

در بارندگی متوسط

میزان محصول

در بارندگی زیاد

1-گندم

800

1000

1250

2- جو

1000

1100

1200

3- ذرت

1150

750

950

4- برنج

700

1200

2000

 الف . گندم                    ب. جو                             ج. ذرت                      د. برنج

15- با توجه به محدودیتهای موجود در تصمیم گیر‌ی عقلانی‌ مدیران همیشه می‌توانند تصمیمهای‌ بهینه اتخاذ كنند در نتیجه آنان كدام یك از گزینه های زیر را برار‌تصمیم گیر‌ی انتخاب می‌كنند؟

 الف. تصمیمهای گروهی‌اتخاذ می‌كند                          ب.تصمیمهای‌رضایتمندانه اتخاذ می‌كنند

 ج. با معیار حداكثر حداكثرها تصمیم می گیرند              د.با معیار ارزش مورد انتظار تصمیم می‌گیرند.

16- كدام یك از گزینه های زیر از برنامه ها همیشگی است كه شیوه ای‌مشخص یا گامهایی معین برای‌اجرای‌فعالیتهای آینده برقرار می‌كنند؟‌‌   

 الف. خط مشی‌              ب. طرح                        ج. قانون                      د. روش

17- كدام یك از گزینه های‌زیر از مزایای‌مدیریت بر مبنای‌هدف به شمار می‌رود؟

 الف. بر نیّت و ویژگیهای‌شخصیتی خوب مدیران تاكید دارد .

 ب. با مشاركت كاركنان در تعیین اهداف، نظارت مدیریت را تشویق می‌كند.

 ج. برنامه ریزی‌و نظارت را در یك نظام منطقی‌ تركیب می‌كند.

 د. سازمان را به ا زبین بردن سلسله مراتب هدفها ترغیب می‌كند.

                                                                           2

18-در كدام یك از گزینه های‌زیر هدفها و خطوط كلی‌ فعالیتها ومأموریتها ی‌سازمان در دراز مدت تعیین می شد؟

 الف. برنامه های راهكاری‌           ب. برنامه های‌عملیاتی‌                 ج. برنامه های‌راهبردی‌           د. برنامه های‌همیشگی‌

19- كدام یك از گزینه های‌زیر به معنای فدآیند سامان دادن افراد و سایر منابع برای‌اجرای وظایف در جهت اهداف مشترك است ؟

 الف. برنامه ریزی‌                   ب. سازماندهی                           ج. نظارت                            د. هدایت

20- كدام یك از گزینه های‌زیر از ویژگیهای‌سازمان غیر رسمی به شمار می‌رود ؟

 الف. چگونگی‌عملكرد سازمان را به طرز واقعی‌نشان می‌دهد.             ب. ماهیت ساختار سازمان غیر رسمی‌غیر شخصی‌است .

 ج. ساختار و سازمان غیر رسمی‌آرمانی‌است .                                د. روابط سازمانی‌به طور مكتوب برای‌كاركنان تشریح می‌شود.

21- سومین مرحله فرآیند سازماندهی‌كدام یك از گزینه های‌زیر است ؟

 الف. سلسله مراتب                 ب. تقسیم كار                              ج. هماهنگی‌                          د. واحد سازی‌

22- دركدام یك ازگزینه های‌زیرارتباطات عمودی‌با ارتباطات افقی‌آمیخته می‌شوند وارتباط نزدیك تر و مؤثر تر‌یبین اعضای‌سازمان برقرار می شود؟

 الف.سازمان پروژه ای‌             ب. سازمان موقتی‌ویژه                  ج.سازمان فرآیندی‌                    د. سازمان ماتریسی‌

23- بنا بر كدام یك از گزینه های زیر یك زنجیره روشن  و بدون انقطاع فرماندهی‌باید در سازمان همه افراد را با سوپرستا نشان ،‌از بالاترین تا پائین ترین سطح به هم پیوند دهد؟

 الف. اصل وحدت فرماندهی‌      ب. اصل سلسه مراتب                  ج. اصل زنجیره فرماندهی‌            د. اصل حیطه نظارت    

24- در كدام یك از گزینه های زیر حیطه نظارت می‌تواند وسیعتر باشد؟

 الف. وقتی‌كاركنان در یك محل كار پراكنده باشند.                         ب. وقتی‌مدیران فعالیتهای‌غیر سرپرستی زیدی‌انجام می‌دهند.

 ج. وقتی‌كاركنان خوب آموزش دیده و با تجربه باشند.                     د. وقتی‌ مدیرانی‌پیوسته با كاركنان خود ارتباط متقابل دارند.

25- گزینه درست را انتخاب كنید.           

 الف. قدرت مفهومی وسیعتر از اختیار دارد و به معنای حق عمل كردن یا دستور دادن است.

 ب. قدرت مفهومی‌محدودتر از اختیار دارد و به معنای‌حقی است كه در سازمان به پستی‌می دهند.

 ج. اختیار مفهومی‌محدودتر از قدرت دارد و به معنای‌حق عمل كردن یا دستور دادن است.

 د. اختیار مفهومی‌وسیعتر از قدرت دارد و به معنای‌حقی‌است كه در سازمان به پستی‌می دهند.

26- كدام یك از گزینه های زیر نشان دهنده عوامل موفقیت سازمانی‌است؟

 الف. محیط سازمانی‌، سبك مدیریت و توانایی‌فردی‌

 ب. محیط سازمانی‌، فناوریهای‌سازمانی‌و انگیزش 

 ج. توانایی‌فردی‌،سبك ندیریت و انگیزش

 د. توانایی‌فردی‌،‌محیطسازمانی و انگیزش

27- كدام یك از گزینه های‌زیر از فرضیه های‌اساسی‌سلسه مراتب نیازهای‌مازلو است؟

 الف. نیاز ارضا شده بر انگیزاننده نیست.

 ب. نیاز ارضا شده بر انگیزاننده است.

 ج. در یك زمان همه نیاز ها بر رفتار فرد اثر می‌گذارند

 د. نیازهای سطح بالا قبل از نیزهار‌سطح پائینی باید ارضا شوند                  3

28- بر اساس كدام یك از گزینه های زیر رفتاری كه تشویق می شود تمایل به تكرار دارد و رفتاری‌كه تنبیه می‌شود تمایل به حذف دارد ؟

 الف. نظریه تقویت                  ب. قانون اثر                   ج. غنی‌ساز‌ی شغل            د. توسعه شغلی‌

29- در شبكه مدیریت كدام یك از سبكها متضمن نتایج بهتر، سلامت بیشتر روحی‌و جسمی ، و ارائه راه حل مؤ ثر تر برای‌تعارضات است؟

 الف. سبك 5-5                     ب. سبك 1-9                   ج. سبك 9-9                   د. سبك 9-1

30- دركدام یك از گزینه های زیر رهبر دررابطه با كار و در زمینه حمایت از كاركنان هیچ دستور عمل یا بخشنامه ای‌ صارد نمی‌كند؟

 الف. سبك تفویضی‌               ب. سبك مشاركتی‌                ج. سبك متقاعد كننده          د. سبك آمرانه

31- كدام یك از گزینه های زیر از خصوصیات عمده شبكه ارتباط سازمانی غیر رسمی‌محسوب می‌شود ؟

 الف. ریاست عالی سازمان می‌تواند آن را كنترل كند.

 ب. ریاست عالی‌سازمان نمی‌تواند آن را كنترل كند.

 ج. با قاعده و نظم در سازمان ظاهر می‌شود و به كار می‌رود

 د. به طور وسیع برای‌خدمت به منافع كل سازمان به كار می‌رود.

32- كدام  یك از گزینه های زیر فدآیندی‌است برای‌حصول اطمینان از اینكه فعالیتهای‌انجام شده با فعالیتهای‌ برنامه ریزی‌شده مطابقت دارد ؟

 الف. هدایت                    ب. برنامه ریزی‌                  ج. سازماندهی‌                 د. نظارت

33- كدام ‌ یك از گزینه های زیربر تحقق هدفها و اجرای‌برنامه ها و بودجه واحد،‌كه تحت تأثیر نیرو های‌داخلی و مسائل خارجی‌سازمان قرارمی‌گیرند تأكید دارد ؟

 الف. نظارت راهبردی‌        ب. نظارت راهكاری‌            ج. نظارت عملیاتی              د. نظارت یكپارچه

34- درستترین گزینه را انتخاب كنید منظور از كدام یك از گزینه های زیر كاهش اشتباها ت و به حداقل رساندن اقدامات اصلاحی است ؟

 الف. نظارت آینده نگر        ب. نظارت گذشته نگر          ج. نظارت راهبردی‌             د. نظارت یكپارچه

35- یكی از دشوارترین جنبه هار مدیریت اطلاعات تصمیم گیر‌ی در باره یك از گزینه های‌زیر است ؟

 الف. اطلاعات مختصر  باشد                                          ب. اطلاعات كامل باشد

 ج. اطلاعات مربوط باشد                                               د. اطلاعات دقیق باشد

36- كدام یك از گزینه های‌ سومین مرحله فرآیند خلاقیت به شمار می رود ؟

 الف. اثبات                  ب. نهفتگی‌                          ج. آمادگی                        د. اشراق

37- كدام یك از گزینه های زیر از ویژگیهای‌افراد خلاق محسوب می‌شود؟

 الف. سهولت كار را بر پیچیدگی‌آن ترجیح می‌دهند

  ب. بیشتر تمایل به استقلال دارند

 ج. معمولاً از موقعیت اجتماعی‌خود راضی‌اند

 د. انگیزش درونی‌ برای‌آنان چندان اهمیتی‌ندارد

38- در كدام یك از گزینه های زیررهبر گروه نفس حیاتی‌بر عهده دارد ،‌و در واقع تنها رهبر نسبت به ماهیت خاص مسئله آگاهی‌دارد . و بدون آنكه ماهیت مسئله را آشكار كند توضیحات محدودی‌را به دقت ارائه می‌دهد؟

 الف. تلفیق نا متجانسها         ب. داستان ساز‌ی            ج. توفان نفری‌                 د. روش اسمی‌

 

39- كدام یك  از گزینه های زیر از ویژگیهای‌سازمان خلاق محسوب می شود؟            4    

  الف. نظامهای‌نظارتی‌از بالا به پائین است

 ب. تغییر ارزش مثبتی‌تلقی‌نمی‌شود

 ج. مجاری‌ارتباطی‌ در سازمان باز و چند جانبه است

 د. كاركنان از تیپ و قشر خاص انتخاب می‌شوند

40- كدام یك از گزینه های زیراز ویژگیهای‌مدیران خلاق به شمارمی رود؟

 الف. از اجرای كارهای‌جار‌ی و یكنواخت آزرده نمی شوند

 ب. نسبت به رخدادهای‌محیط حساس نیستند

 ج. هم بر تشویق و هم بر تنبیه كاركنان تأكید دارند

 د. قدرت تخیل و اعتماد به نفس زیادی‌ دارند

نام درس: مبانی‌سازمان و مدیریت –اصول سازمان و مدیریت                                      تعداد سؤال : تستی‌  40

زمان پاسخ گویی‌: تستی 60دقیقه                                                       

 


نوشته شده در : چهارشنبه 25 شهریور 1388  توسط : sheri yekta.    نظرات() .

levitra
جمعه 20 مهر 1397 01:02 ب.ظ

You actually suggested it effectively.
levitra 20 mg bayer prezzo buy levitra generic levitra 20 mg buy levitra 10mg buy levitra 10mg buy levitra generic levitra generic generic levitra levitra generic buy levitra 20 mg
Generic cialis
سه شنبه 10 مهر 1397 09:14 ب.ظ

Nicely put, Appreciate it.
cialis online deutschland cialis online nederland effetti del cialis cialis coupons printable buy online cialis 5mg generic cialis levitra cipla cialis online cialis great britain buy brand cialis cheap cialis generique 5 mg
Cialis canada
یکشنبه 8 مهر 1397 09:35 ب.ظ

Fantastic information. Thanks.
cialis tablets australia cialis rckenschmerzen cialis wir preise cialis soft tabs for sale cialis generico en mexico cialis sale online cialis without a doctor's prescription the best site cialis tablets sialis weblink price cialis
online pharmacies canada
یکشنبه 1 مهر 1397 02:37 ق.ظ

Terrific facts. With thanks.
canadian rx canada viagra canadian pharmaceuticals online canadian prescription drugstore no 1 canadian pharcharmy online cialis from canada canadian drug canadian pharmaceuticals stocks order canadian prescriptions online canadian pharmacy world
http://viagrayosale.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 11:43 ب.ظ

Helpful postings. Thanks a lot!
does cialis cause gout only best offers cialis use cialis side effects cialis en 24 hora buy original cialis cialis tablets australia cipla cialis online price cialis best female cialis no prescription cialis 20 mg cut in half
http://viagraky.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 03:32 ب.ظ

You said it perfectly..
venta cialis en espaa low cost cialis 20mg tadalafil cialis 100mg suppliers cialis generic availability cialis qualitat tadalafil 5mg buy brand cialis cheap acheter du cialis a geneve cialis generique
canada online pharmacies
چهارشنبه 14 شهریور 1397 06:30 ق.ظ

Terrific tips. With thanks!
canadian online pharmacy canadian pharmaceuticals trust pharmacy canada canadian pharmacies online prescriptions canadian drug store prescriptions from canada without canadian online pharmacies online canadian pharmacy trust pharmacy of canada canadian prescription drugstore
http://viabiovit.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 10:12 ق.ظ

Whoa plenty of awesome info!
where do i buy viagra online generic viagra purchase viagra pfizer buy online cheap viagra online pharmacy best place to buy viagra buy viagra in china where to buy sildenafil uk online viagra usa buy viagra online from canada where do i buy viagra online
http://babecolate.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 08:34 ق.ظ

You expressed that perfectly.
generic cialis levitra tadalafil 10 mg cialis without a doctor's prescription free cialis interactions for cialis cialis coupons printable are there generic cialis cialis coupons printable buy cheap cialis in uk cialis kamagra levitra
viagra or sildenafil
سه شنبه 23 مرداد 1397 06:14 ق.ظ

Beneficial write ups. Thank you.
cheap viagra online how do i order viagra uk online viagra buyviagra buy viagra online without prescription uk viagra on prescription is sildenafil generic where do i buy viagra online canadian viagra cheap generic viagra online
babecolate.com/how-to-buy-cialis-uk.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 09:55 ب.ظ

Cheers. Useful stuff!
cialis purchasing non 5 mg cialis generici cialis online nederland cialis 20 mg cost price cialis best we choice cialis uk where cheapest cialis how do cialis pills work acquistare cialis internet canadian drugs generic cialis
Cialis pills
دوشنبه 7 خرداد 1397 09:18 ق.ظ

You actually expressed this well.
cialis for daily use click here cialis daily uk cialis online holland link for you cialis price price cialis per pill tadalafil 20 mg cialis rezeptfrei sterreich cialis italia gratis cialis wir preise cialis 5 mg buy
Viagra canada
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 07:38 ب.ظ

Regards, A good amount of posts.

buy viagra at walmart viagra buy viagra online pharmacy viagra buy viagra online next day delivery uk buy viagra soft online cheap generic viagra uk buy viagra online from canada order sildenafil buy viagra online no prescription buy generic viagra without prescription buy viagra online uk next day delivery
Cialis 20 mg
شنبه 18 فروردین 1397 09:43 ق.ظ

Useful data. Cheers!
cialis online cialis therapie prezzo di cialis in bulgaria cialis mit grapefruitsaft we recommend cialis info wow look it cialis mexico how much does a cialis cost cialis lowest price opinioni cialis generico callus
foot pain
دوشنبه 27 شهریور 1396 04:23 ق.ظ
When someone writes an piece of writing he/she keeps the plan of a user in his/her mind
that how a user can know it. So that's why this article is
perfect. Thanks!
Jeanna
سه شنبه 10 مرداد 1396 08:28 ب.ظ
My spouse and I stumbled over here by a different page and thought
I may as well check things out. I like what I see so i am just
following you. Look forward to looking at your web page repeatedly.
Kelsey
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 04:08 ق.ظ
Greetings from Ohio! I'm bored to tears at work so I decided to browse your site on my iphone
during lunch break. I enjoy the knowledge you provide here and can't wait to take a look when I get
home. I'm surprised at how quick your blog loaded on my cell phone ..
I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, wonderful blog!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر