تبلیغات
انگیزش - مطالب مهم مبانی سازمان و مدیریت دکتر رضائیان(قسمت دوم)

امروز:

مطالب مهم مبانی سازمان و مدیریت دکتر رضائیان(قسمت دوم)

فصل سوم از صفحه 100 شروع میشود:

1-ص 101 خطوط 6تا 8 (بشر در آغاز ... شکوفا کرد)

2-ص 102 مبحث خلاقیت خطوط 3و4 (فراگرد خلاقیت ... حل کند)

3- ص 103 خطوط 3و4(بطور کلی خلاقیت ... یا مفهوم جدید) تست سال 86

4- ص 103 مبحث اهمیت خلاقیت خط اول(تداوم حیات ... بستگی دارد)

5-ص 103 مبحث اهمیت خلاقیت خطوط 9و10 (به مرور زمان ... اصلاح کنند)

6-ص 104 خطوط اول و دوم و دو خط آخر مبحث ارتباط خلاقیت و برنامه ریزی

7-ص 104 موانع اصلی خلاقیت 4 مورد در وسط صفحه

8- ص 105 مبحث نواوری در سازمانهای یادگیرنده خط اول پاراگراف اول و پاراگراف دوم بطور کامل

9- ص106 مراحل چهارگانه نوآوری در وسط صفحه

10-ص 107 پاراگراف آخر خطوط 2 الی 4(صرفا وجود فکرهای ... سازمانی است(

11- ص 108 خطوط اول و دوم پاراگراف دوم(این سازمانها .. استفاده میکنند)

12- ص 109و110 موانع نوآوری شماره 1 تا 7 فقط عناوین آموخته شود

13-نگاره 3-1 شماره های 2و3و5 ص 110

14-ص 111 دو خط اول پاراگراف دوم(فرد خلاق معمولا ...قابل اصلاحند)

15-ص 112 مبحث تفکر خلاق سه خط اول به همراه دوخط مانده به آخر تست سال 87

16- ص 112 مبحث تفکر سببی یا علی سه خط اول

17- ص 113 مبحث تفکر قضاوتی و تحلیلی دوخط اول

18-ص 114 دوخط آخر پارارگراف دوم( نوآوری علاوه بر ... جدید نیز میشود)

19- ص 114 مراحل فراگرد خلاقیت در وسط صفحه شماره 1 تا 6

20- ص 121 مبحث تحلیل شبکه دو خط اول(در این روش ... درنظر میگیریم) تست سال 87

21- ص 122 مبحث هم اندیشی مستقیم خطوط 6 تا 9(در این روش ... تاکید میشود) به همراه سه خط آخر(پس از پایان جلسه ... قرار میگیرند)

22- ص 123 5 خط اول(1-هیچ فکری ...را تشویق میکنند)

23- ص 124 مبحث هم اندیشی غیر مستقیم یا فن گوردون یا گردش تخیلی یا تلفیق نامتجانسها بطور خلاصه آموخته شود

 

فصل چهارم از صفحه 133 شروع میشود:

1-در سال 86 یه تستی بود که نوشته بود رهیافتهای اخلاقی در تصمیم گیری عبارتند از :عدالت در تصمیم گیری،رعایت اخلاقی حقوق بشر،اصالت سودمندی(من نفهمیدم از کجا بود ولی خب یاد بگیرید!)

2-ص 134 خطوط 5و6(تصمیم گیری و مدیریت را ... مدیریت است)

3-ص 134 مبحث مساله یابی(اولین گام در حل مساله) به همراه خط اول ص 135(فرگرد شناسایی ...مینامند)

4-ص 136 الف)فراگرد مساله یابی: رسمی و غیر رسمی ؛ب) مساله یابی رسمی:رویه مستقیم و غیر مستقیم ؛ ج)رویه مستقیم شامل 3 موردتغییر روندهای قبلی،انحراف ازبرنامه تنظیم شده وپیشی گرفتن رقبا ؛د)رویه های غیرمستقیم ازطریق:کارکنان،مافوقها و ارباب رجوع که این آخری تست سال 86 بوده

5- ص 137 مبحث مساله یابی غیر رسمی دو خط اول

6-ص 137 سه خط آخر تعریف فراگرد حل مساله

7-ص 138 خطوط 16 و 17(تصمیمی که بر مبنای 90درصد... به شمار میآید)

8-ص 139 پاراگراف اول سه خط آخر(هر چه تصمیمها ... دشوارتر است)

9-ص 139 پاراگراف دوم خطوط 6 تا 8 (در عوض بهره گیری ... عمده تر بپردازد)

10-ص 140 خطوط 2 الی 6 (وجود خط مشی های ... داشته باشند)

11- ص141 خط 1و2(همبستگی معکوسی ... وجود دارد)

12- ص 143 وسط صفحه تعاریف بحران،مساله و فرصت که مهم می باشد به همراه پاراگراف آخر همان صفحه

13- ص 143 نمودار 6-4 فراگرد منطقی حل مساله تست سال 85

14- ص 154 وسط صفحه مدیران و موانع حل مساله(4 آیتم)

15- ص 157 وسط صفحه شماره 1 تا 6

16-ص 159 مبحث اکتفا به عقلانیت نسبی پاراگراف دوم خطوط 2 الی 6(زیرا عقلانیت نسبی ... محسوب میشود)

17-ص 161 روشها و فنون تصمیم گیری در آخر صفحه و اول صفحه بعد(شماره 1 تا 3)تست سال 86

18-ص 167نمودار 8-4 منابع پیچیدگی فراگرد تصمیم گیری در دنیای معاصر تست سال 85

19-ص 171 نگاره 1-4 سبکهای کلی پردازش اطلاعات  به همراه دامهای سه گانه در وسط صفحه هردو تست سال 85 بوده اند

 

فصل پنجم از صفحه 177 شروع میشود:

1-     ص 178 آخر صفحه تعریف اثربخشی و کارآیی

2-     ص179 تعریف برنامه ریزی شماره 1 وسط صفحه

3-     ص 179 اهداف برنامه ریزی شماره 1 تا 4 آخر صفحه

4-     ص 180 خط اول بسیار مهم است.(برنامه ریزی بر سایر وظایف مدیران اولویت دارد)

5-     ص 183 تعریف هدفگذاری مورد ب) خط 2و3

6-     ص 184 مراحل برنامه ریزی عملیاتی الف تا د

7-     ص 184و185 مبحث برنامه ریزی تخصصی الف و ب و ج

8-     ص 186 مبحث برنامه ریزی از داخل به خارج و...بطور خلاصه آموخته شود

9-     ص 187 چهار خط اول تست سال 87 به همراه خطوط 6و7 و سه خط اول پاراگراف آخر

10- ص 188 مبحث برنامه ریزی و مدیریت برمبنای هدف و نتیجه  8 خط اول

11- ص 191 و 192 مزایا  و معایب مدیریت بر مبنای هدف (14 آیتم)

12- سال 86 تستی به این عنوان بود که صفحه آن را پیدا نکردم:اهداف و یا شاخصهای تصمیم را به 2دسته بایدها و شایست ها تقسیم مکنند به عبارت دیگر برای حل مساله و تعیین اهداف تصمیم مدیر باید اقدامات بایسته را از اقدامات شایسته متمایز سازد.

13- ص 201 و 202 محاسن و محدودیتهای برنامه ریزی

14- ص 203برنامه ها به دو دسته تقسیم میشوند:راهبردی،عملیاتی؛ برنامه های عملیاتی به دو دسته تقسیم میشوند:یکبار مصرف،دائمی

15- ص 206 خط اول تعریف پدیده هم نیروزایی

16- ص 204 نمودار 7-5

17- ص 209 تعریف راهبرد

18- ص 210 تعریف خط مشی به همراه ویژگیهای آن

19- ص 212 خط اول تعریف رویه ها

20- ص 213 تعریف روش به همراه مقررات

21- ص 214 پنج خط مبحث بودجه

22- ص 215 خطوط 2و3(اصل تعهدات ... استفاده میشود)  به همراه دوخط اول پاراگراف بعدی(به هیچوجه ... توصیه کرد)

23- خطوط 1و2 ص 217 (برنامه های کوتاه مدت ... تنظیم شوند) به همراه خط 3و4 مبحث بعد(هرچه انعطاف پذیری... کمتر خواهد شد)

24- آخر پاراگراف اول ص 218 (هزینه انعطاف ... منافع آن باشد)

25- ص219 فنون برنامه ریزی به همراه توضیح مختصر هریک آموخته شوند

26- ص 221 شش خط دروسط صفحه تعریف خط فعالیت شماره 2

27- ص 224 خط 2(دردروش پرت زمان و هزینه بسیار حائز اهمیت هستند)

28- ص 227 بعد از نگاره 3-5 تعریف مسیر بحرانی

29- ص 228 مبحث روش مسیر بحرانی 6خط اول

 

فصل ششم از صفحه 238 شروع میشود:

1-ص 239سه خط اول پاراگراف دوم تعریف راهبرد(استراتژی)

2-ص 241 مبحث برنامه ریزی راهبردیخطوط 5 الی 8(هدف از برنامه ریزی ... حمایت قرار دهند)

3-ص246  خط آخر به همراه پنج خط اول ص 247 و همچنین نمودار 5-6 همان صفحه که خیلی مهم بوده و تست سال 87 بوده است

4-ص 248 تا 251 فنون (سبد سرمایه گذاری)،(ماتریس بی سی جی)،(بررسی تاثیر راهبردهای بازار بر سودآوری)و (مدل هفت s ) به همراه نمودار 6-6 و نگاره 1-6 بسیار مهم بوده و هرطراحی را وسوسه میکند.تست سال 87 هم بوده

5-ص 255 نمودار 8-6 استراتژی رقابتی پورتر بوده که بهمراه توضیح بالای صفحه تست کنکور بوده

6-نگاره 2-6 ص 256 تست سالهای 83 و 87 بوده

7-تعریف راهبرد پیشروی (آینده نگر) تست سالهای 84و86 بوده سه راهبرد دیگر نیز قابلیت فوق العاده تست را دارند.


نوشته شده در : جمعه 3 مهر 1388  توسط : sheri yekta.    نظرات() .

What do you do for a sore Achilles tendon?
سه شنبه 17 مرداد 1396 12:20 ق.ظ
I'm more than happy to uncover this site. I wanted to thank you
for your time for this particularly wonderful read!! I definitely enjoyed every part of it and i also
have you saved as a favorite to look at new things in your web site.
Phoebe
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:35 ق.ظ
I constantly spent my half an hour to read this web site's articles or reviews all the time along
with a cup of coffee.
BHW
پنجشنبه 31 فروردین 1396 03:52 ق.ظ
I do accept as true with all the ideas you have offered for your post.
They're really convincing and can certainly work.
Nonetheless, the posts are very short for novices.
May you please lengthen them a bit from next time? Thank you for the post.
پنجشنبه 25 فروردین 1390 11:22 ق.ظ
مسخره! این چه مدلیه بابا!!! اشگول!!!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر